ข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
ลำดับ ชื่อ MOU หน่วยงานที่ร่วม MOU หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ระยะเวลา วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานะ เอกสาร
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 4 22/12/2565 - active Download
2 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College Polus International College Rambhai Barni Rajabhat University 5 14/12/2565 - active Download
3 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Paracelsus Medizinische Privatuniversität Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 24/11/2565 - active Download
4 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 05/07/2565 - active Download
5 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
6 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
7 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
8 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
9 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 03/11/2565 - active Download
11 Memorandum of Agreement between Rambhai Barni Rajabhat University and National Pingtung University National Pingtung University (NPTU) Rambhai Barni Rajabhat University 1 17/10/2565 - active Download
12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี บริษัท คอมมิวนิเคชั่น คอนซัลแตนท์ จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 28/09/2565 - active Download
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 29/11/2564 - active Download
14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงพยาบาลตราด และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โรงพยาบาลตราด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 8 28/06/2565 - active Download
15 Memorandum of Agreement between Rambhai Barni Rajabhat University and China (Macau) Higher Education Institutions Student Association, Macau Special Administrative Regions, People's Republic of China China (Macau) Higher Education Institutions Student Association, Macau Special Administrative Regions, People's Republic of China โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 20 15/06/2565 - active Download
16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคม มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 27/04/2565 - active Download
17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านการวิจัย การเผยแพร่สู่สาธารณะ และด้านบริการวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 10/08/2559 - inactive Download
18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 21 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 23/12/2555 - inactive Download
19 ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 14/08/2558 - inactive Download
20 บันทึกข้อตกลง การจ้างดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 110 ผลิตภัณฑ์ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ด้านการผลิตกิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 16/07/2558 - inactive Download
21 ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 18/02/2558 - inactive Download
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 26/08/2557 - active Download
23 Memorandum of Understanding on Research Cooperation between Association of Agricultural Technology in Southeast Asia and Rambhai Barni Rajabhat University Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 09/05/2565 - active Download
24 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ speexx plus เพื่อเป็นตัวแทน สปีคซ์ ประจําภูมิภาค สปีคซ์ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1 01/04/2565 - active Download
25 บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดําเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 16 แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1 07/04/2565 - active Download
26 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) งานจัดเก็บและหารายได้ สํานักบริการวิชาการ 3 11/03/2565 - active Download
27 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 03/03/2565 - active Download
28 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Thai-Chinese Language Culture Education Foundation Thai-Chinese Language Culture Education Foundation โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 3 03/03/2565 - active Download
29 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 01/02/2565 - active Download
30 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/02/2565 - active Download
31 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/02/2565 - active Download
32 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 26/10/2564 22/08/2567 active Download
33 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 15/10/2565 18/09/2567 active Download
34 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 14/10/2564 18/09/2567 active Download
35 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 14/10/2564 18/09/2567 active Download
36 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 06/10/2564 18/09/2567 active Download
37 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คําแถลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อเป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน ("ข้อตกลง") บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 01/06/2564 - active Download
38 หนังสือขยายเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ National Chi Nan University, Taiwan National Chi Nan University, Taiwan มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 07/04/2564 06/04/2569 active Download
39 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร ศูนย์สื่อสารภาคตะวันออก คณะนิเทศศาสตร์ 11/09/2563 - active Download
40 Letter of Intent between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College Polus International College มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 01/01/2561 - active Download
41 บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 01/05/2561 - inactive Download
42 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 01/05/2561 - inactive Download
43 Memorandum of Understanding between Institute of Research and Development, Rambhai Barni Rajabhat University, Thailand and University of South-East Asia, Cambodia University of South-East Asia, Cambodia Institute of Research and Development, Rambhai Barni Rajabhat University 2 08/06/2561 - inactive Download
44 Letter of Intent between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College Polus International College มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 01/01/2561 - active Download
45 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 01/01/2560 - active Download
46 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 01/01/2560 - active Download
47 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 08/07/2564 - active Download
48 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 08/07/2564 - active Download
49 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ โครงการ "การเมืองสมานฉันท์และการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา" องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก - - Download
50 บันทึกข้อตกลง (MOU) แบ่งพื้นที่การทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าขุนซ่อง) ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 17 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว - - Download
51 บันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - - Download
52 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 18/06/2554 - active Download
53 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (สํานักงานบริการวิชาการ ) 2 30/09/2564 - active Download
54 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 08/07/2564 - active Download
55 ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - Download
56 การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี - - Download
57 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กรณีหลักสูตรรายวิชาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง - - Download
58 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ Youngstown State University Youngstown State University, U.S.A. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 23/09/2562 31/12/2565 active Download
59 Memorandum of Understanding between Royal University of Phnom Penh Phnom Penh,Cambodia and Rambhai Barni Rajabhat University Royal University of Phnom Penh โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 25/02/2563 - active Download
60 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานอธิการบดี 1 30/06/2564 31/07/2565 active Download
61 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ 1 02/09/2563 - inactive Download
62 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่ตําบลท่าหลวง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20/04/2564 - active Download
63 Memorandum of Understanding between Institute of International Education and Rambhai Barni Rajabhat University Institute of International Education มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10/01/2563 - active Download
64 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (online databases) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (33 สถาบัน) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 01/01/2563 - Download
65 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 29/10/2552 - inactive Download
66 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 12/11/2556 - active Download
67 Memorandum of Understanding between The Royal University of Phnom Penh, Cambodia and Rambhai Barni Rajabhat University The Royal University of Phnom Penh, Cambodia Rambhai Barni Rajabhat University 07/05/2557 - inactive Download
68 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Mean Chey University Banteay Meanchey, Cambodia Mean Chey University Banteay Meanchey, Cambodia Rambhai Barni Rajabhat University 09/05/2557 - active Download
69 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and University Of Battambang, Battambang, Cambodia University Of Battambang, Battambang, Cambodia Rambhai Barni Rajabhat University 09/05/2557 - active Download
70 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 27/05/2557 - active Download
71 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 30/06/2557 - active Download
72 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 08/03/2558 08/03/2561 inactive Download
73 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 16/03/2558 - inactive Download
74 บันทึกความร่วมมือ เรื่อง ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 07/10/2558 30/11/542 active Download
75 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and National Pingtung University National Pingtung University (NPTU) Rambhai Barni Rajabhat University 24/11/2558 - active Download
76 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 11/11/2558 - inactive Download
77 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรม ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 03/12/2558 - inactive Download
78 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 11/12/2558 - inactive Download
79 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and National Chi Nan University (NCNU) National Chi Nan University (NCNU) Rambhai Barni Rajabhat University 5 06/04/2559 - inactive Download
80 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 27/04/2559 - inactive Download
81 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 19/05/2558 - inactive Download
82 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โครงการจัดทําศูนย์ภาษาที่สองภาษาขะแมร์ ระหว่าง โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 29/06/2559 - inactive Download
83 Memorandum of Understanding between Institute of International Education and Rambhai Barni Rajabhat University Institute of International Education Rambhai Barni Rajabhat University 25/08/2559 - active Download
84 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 02/09/2559 - active Download
85 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Chengdu University Chengdu University Rambhai Barni Rajabhat University 5 21/12/2559 - inactive Download
86 A Collaboration agreement between Confucius Institute at Burapha University and Faculty of Humanities and Social Sciences of Rambhai Barni Rajabhat University Confucius Institute at Burapha University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 27/04/2560 - inactive Download
87 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 03/06/2560 - active Download
88 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 4 10/08/2560 - inactive Download
89 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับเรือนจําจังหวัดจันทบุรี และสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เรือนจําจังหวัดจันทบุรี และสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 14/09/2560 - active Download
90 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 21/09/2560 26/03/2565 active Download
91 Memorandum of Understanding between Rajabhat University Network and National Pingtung University, Taiwan National Pingtung University, Taiwan Rambhai Barni Rajabhat University 5 21/12/2560 - active Download
92 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Chengdu Vocational & Technical College of Industry Chengdu Vocational & Technical College of Industry มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 10/01/2561 - active Download
93 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Chengdu Rong Bao Biological Science and Technology Development Co., Ltd. Chengdu Rong Bao Biological Science and Technology Development Co., Ltd. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 12/01/2561 - active Download
94 ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1 30/01/2561 30/01/2562 inactive Download
95 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 22/02/2562 - active Download
96 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 05/03/2561 - active Download
97 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารการใช้น้ำชลประทานอย่างมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สํานักงานชลประทานที่ 9, อบต.วังหว้า, กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลวังหว้า 2556/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 28/03/2561 - active Download
98 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 11/04/2561 - active Download
99 Memorandum of Agreement between Faculty of Social Sciences and Humanities, Royal University of Phnom Penh and Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University Royal University of Phnom Penh มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 26/06/2561 - active Download
100 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College, China Polus International College, China มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 01/05/2561 - active Download
101 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสํานักงานศาลปกครอง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักงานศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10 04/05/2561 - active Download
102 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ startup และ SMEs ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 11/05/2561 - active Download
103 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างมรภ.เชียงราย มรภ.เชียงใหม่ มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.นครสวรรค์ มรภ.รําไพพรรณี และมรภ.ลําปาง มรภ.เชียงราย, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ.นครสวรรค์ และมรภ.ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 6 16/05/2561 - active Download
104 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน มูลนิธิภูมิพลังพลังงานสะอาด กับมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 14/06/2561 - active Download
105 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (green youth) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 08/09/2561 - inactive Download
106 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ krungthai digital platform ในโครงการ RBRU smart university ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 16/11/2561 - active Download
107 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 13/12/2561 - inactive Download
108 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับวิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 04/03/2562 - active Download
109 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ Pu'er University Pu'er University โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 17/03/2562 - active Download
110 บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 23/04/2562 - active Download
111 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ Youngstown State University Youngstown State University, U.S.A. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 23/09/2562 31/12/2565 active Download
112 บันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (โครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า (องค์กรสาธารณประโยชน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15 21/11/2562 - active Download
113 Memorandum of Understanding between Royal University of Phnom Penh Phnom Penh,Cambodia and Rambhai Barni Rajabhat University Royal University of Phnom Penh โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 25/02/2563 - active Download
114 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05/03/2563 - active Download
115 ส่งมอบทรัพย์สินให้แด่ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ บริษัท ถนัดศรี แอนด์ ซัน คอนซัลติ้ง จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย) 22/05/2563 - active Download
116 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชกระท่อม เพื่อการเกษตรกรรม และประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัท ปานะโอสถ จํากัด บริษัท หวนจียีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 02/08/2562 - active Download