ข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
ลำดับ ชื่อ MOU หน่วยงานที่ร่วม MOU หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ระยะเวลา วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานะ เอกสาร
1 Memorandum of Understanding between CINYI 1941 UNIVERS Rambhai Barni Rajabhat University Kingdom of Thailand and Linyi University, People's Republic of China Rambhai Barni Rajabhat University โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 28/04/2567 28/04/2572 active Download
2 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University, Kingdom of Thailand and Qufu Normal University, People's Republic of China Qufu Normal University, People's Republic of China โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 10/04/2567 10/04/2572 active Download
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 24/06/2567 24/06/2572 active Download
4 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University, Kingdom of Thailand and Yunnan Forestry Technology College, People's Republic of China Yunnan Forestry Technology College, People's Republic of China โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 11/06/2567 10/06/2572 active Download
5 Memorandum of Understanding between Xuzhou Medical University, P.R.China, and Rambhai Barni Rajabhat University, Thailand Xuzhou Medical University, P.R.China โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 3 30/05/2567 - active Download
6 The Collaborative Project under the MOU between Polus International College and Rambhai Barni Rajabhat University for the establishment of Collaborative Studio on Creative Arts Polus International College โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 31/05/2567 - active Download
7 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University, Kingdom of Thailand and University Bhinneka PGRI, Indonesia University Bhinneka PGRI, Indonesia โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 17/05/2567 17/05/2572 active Download
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 10 11/07/2565 - active Download
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน) 2 11/02/2567 10/02/2567 active Download
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิรักษ์ปะการัง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 29/03/2567 28/03/2567 active Download
11 บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2 08/03/2567 09/03/2567 active Download
12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับบริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 4 22/06/2567 22/06/2570 active Download
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 4 11/03/2567 11/03/2571 active Download
14 บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) 5 29/11/2566 29/11/2571 active Download
15 บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) 5 29/11/2567 29/11/2571 active Download
16 บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และโรงเรียนนายายอามพิทยาคม โรงเรียนนายายอามพิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) 5 29/11/2566 29/11/2571 active Download
17 บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ) 5 29/11/2566 29/11/2567 active Download
18 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 3 09/02/2567 09/02/2570 active Download
19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเชื่อมโยงการค้า สร้างนวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตยางเครปบางสีน้ำตาลเกรดพรีเมี่ยม” "การยางแห่งประเทศไทย (การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด บริษัท โกลบอล อินทิเกรทเต็ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทย) จำกัด" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (สํานักบริการวิชาการ) 1 23/01/2567 23/01/2567 active Download
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (กองบริการการศึกษา) 28/09/2565 - active Download
21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 22/01/2567 22/01/2567 active Download
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network) มรภ.ธนบุรี, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.เทพสตรี, มรภ.พระนครศรีอยุธยา, มรภ.กาญจนบุรี, ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, มรภ.มู่บ้านจอมบึง, มรภ.ไลยอลงกรณ์ฯ, มรภ.นครปฐม, มรภ.สกลนคร, มทร.อีสาน, มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มรภ.รําไพพรรณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 23/11/2566 23/11/2567 active Download
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงพยาบาลระยองและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โรงพยาบาลระยอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 20/01/2566 - active Download
24 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการการส่งเสริมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 01/09/2566 - active Download
25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โรงพยาบาลกรุงเทพระยองและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 4 11/08/2566 - active Download
26 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Xinyu City Hongliang Training School of China Xinyu City Hongliang Training School of China โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 20/06/2566 - active Download
27 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 05/07/2566 - active Download
28 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AL BARS BETWEEN RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND AND YA'AN POLYTECHNIC COLLEGE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA YA'AN POLYTECHNIC COLLEGE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Rambhai Barni Rajabhat University 3 22/04/2566 - active Download
29 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between RAJABHAT UNIVERSITIES NETWORK And NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY Rambhai Barni Rajabhat University 5 01/03/2566 - active Download
30 Letter of Agreement TOEIC Center for Professional Assessment (Thailand) Center for Professional Assessment (Thailand) Rambhai Barni Rajabhat University 1 04/02/2566 - active Download
31 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and THU DAU MOT UNIVERSITY THU DAU MOT UNIVERSITY Rambhai Barni Rajabhat University 3 10/01/2566 - active Download
32 บันทึกตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับกระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 21/11/2565 - active Download
33 บันทึกตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 19/10/2565 - active Download
34 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 4 22/12/2565 - active Download
35 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College Polus International College Rambhai Barni Rajabhat University 5 14/12/2565 - active Download
36 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Paracelsus Medizinische Privatuniversität Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 24/11/2565 - active Download
37 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 05/07/2565 - active Download
38 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
39 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
40 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
41 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
42 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/11/2565 - active Download
43 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 03/11/2565 - active Download
44 Memorandum of Agreement between Rambhai Barni Rajabhat University and National Pingtung University National Pingtung University (NPTU) Rambhai Barni Rajabhat University 1 17/10/2565 - active Download
45 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี บริษัท คอมมิวนิเคชั่น คอนซัลแตนท์ จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 28/09/2565 - active Download
46 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 29/11/2564 - active Download
47 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงพยาบาลตราด และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โรงพยาบาลตราด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 8 28/06/2565 - active Download
48 Memorandum of Agreement between Rambhai Barni Rajabhat University and China (Macau) Higher Education Institutions Student Association, Macau Special Administrative Regions, People's Republic of China China (Macau) Higher Education Institutions Student Association, Macau Special Administrative Regions, People's Republic of China โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 20 15/06/2565 - active Download
49 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคม มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 27/04/2565 - active Download
50 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านการวิจัย การเผยแพร่สู่สาธารณะ และด้านบริการวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 10/08/2559 - inactive Download
51 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 21 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 23/12/2555 - inactive Download
52 ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 14/08/2558 - inactive Download
53 บันทึกข้อตกลง การจ้างดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 110 ผลิตภัณฑ์ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ด้านการผลิตกิจกรรมที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 16/07/2558 - inactive Download
54 ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามตําบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 18/02/2558 - inactive Download
55 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 26/08/2557 - active Download
56 Memorandum of Understanding on Research Cooperation between Association of Agricultural Technology in Southeast Asia and Rambhai Barni Rajabhat University Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 09/05/2565 - active Download
57 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ speexx plus เพื่อเป็นตัวแทน สปีคซ์ ประจําภูมิภาค สปีคซ์ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1 01/04/2565 - active Download
58 บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดําเนินงาน ภายใต้โปรแกรม 16 แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1 07/04/2565 - active Download
59 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) งานจัดเก็บและหารายได้ สํานักบริการวิชาการ 3 11/03/2565 - active Download
60 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 03/03/2565 - active Download
61 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Thai-Chinese Language Culture Education Foundation Thai-Chinese Language Culture Education Foundation โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 3 03/03/2565 - active Download
62 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 01/02/2565 - active Download
63 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/02/2565 - active Download
64 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 02/02/2565 - active Download
65 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 26/10/2564 22/08/2567 active Download
66 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 15/10/2565 18/09/2567 active Download
67 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 14/10/2564 18/09/2567 active Download
68 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 14/10/2564 18/09/2567 active Download
69 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลในการดําเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 3 06/10/2564 18/09/2567 active Download
70 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คําแถลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อเป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน ("ข้อตกลง") บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 01/06/2564 - active Download
71 หนังสือขยายเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับ National Chi Nan University, Taiwan National Chi Nan University, Taiwan มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 07/04/2564 06/04/2569 active Download
72 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร ศูนย์สื่อสารภาคตะวันออก คณะนิเทศศาสตร์ 11/09/2563 - active Download
73 Letter of Intent between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College Polus International College มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 01/01/2561 - active Download
74 บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 01/05/2561 - inactive Download
75 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 01/05/2561 - inactive Download
76 Memorandum of Understanding between Institute of Research and Development, Rambhai Barni Rajabhat University, Thailand and University of South-East Asia, Cambodia University of South-East Asia, Cambodia Institute of Research and Development, Rambhai Barni Rajabhat University 2 08/06/2561 - inactive Download
77 Letter of Intent between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College Polus International College มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 01/01/2561 - active Download
78 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 01/01/2560 - active Download
79 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 01/01/2560 - active Download
80 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 08/07/2564 - active Download
81 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 08/07/2564 - active Download
82 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ โครงการ "การเมืองสมานฉันท์และการจัดการปกครองท้องถิ่นแนวใหม่บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา" องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก - - Download
83 บันทึกข้อตกลง (MOU) แบ่งพื้นที่การทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าขุนซ่อง) ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 17 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว - - Download
84 บันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - - Download
85 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) 18/06/2554 - active Download
86 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (สํานักงานบริการวิชาการ ) 2 30/09/2564 - active Download
87 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 08/07/2564 - active Download
88 ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - - Download
89 การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี - - Download
90 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กรณีหลักสูตรรายวิชาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง - - Download
91 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ Youngstown State University Youngstown State University, U.S.A. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 23/09/2562 31/12/2565 active Download
92 Memorandum of Understanding between Royal University of Phnom Penh Phnom Penh,Cambodia and Rambhai Barni Rajabhat University Royal University of Phnom Penh โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 25/02/2563 - active Download
93 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานอธิการบดี 1 30/06/2564 31/07/2565 active Download
94 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ 1 02/09/2563 - inactive Download
95 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่ตําบลท่าหลวง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20/04/2564 - active Download
96 Memorandum of Understanding between Institute of International Education and Rambhai Barni Rajabhat University Institute of International Education มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10/01/2563 - active Download
97 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (online databases) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (33 สถาบัน) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 01/01/2563 - Download
98 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 29/10/2552 - inactive Download
99 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 12/11/2556 - active Download
100 Memorandum of Understanding between The Royal University of Phnom Penh, Cambodia and Rambhai Barni Rajabhat University The Royal University of Phnom Penh, Cambodia Rambhai Barni Rajabhat University 07/05/2557 - inactive Download
101 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Mean Chey University Banteay Meanchey, Cambodia Mean Chey University Banteay Meanchey, Cambodia Rambhai Barni Rajabhat University 09/05/2557 - active Download
102 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and University Of Battambang, Battambang, Cambodia University Of Battambang, Battambang, Cambodia Rambhai Barni Rajabhat University 09/05/2557 - active Download
103 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 27/05/2557 - active Download
104 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 30/06/2557 - active Download
105 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 08/03/2558 08/03/2561 inactive Download
106 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 16/03/2558 - inactive Download
107 บันทึกความร่วมมือ เรื่อง ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 07/10/2558 30/11/542 active Download
108 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and National Pingtung University National Pingtung University (NPTU) Rambhai Barni Rajabhat University 24/11/2558 - active Download
109 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 11/11/2558 - inactive Download
110 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรม ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 03/12/2558 - inactive Download
111 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 11/12/2558 - inactive Download
112 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and National Chi Nan University (NCNU) National Chi Nan University (NCNU) Rambhai Barni Rajabhat University 5 06/04/2559 - inactive Download
113 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 27/04/2559 - inactive Download
114 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 19/05/2558 - inactive Download
115 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โครงการจัดทําศูนย์ภาษาที่สองภาษาขะแมร์ ระหว่าง โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 29/06/2559 - inactive Download
116 Memorandum of Understanding between Institute of International Education and Rambhai Barni Rajabhat University Institute of International Education Rambhai Barni Rajabhat University 25/08/2559 - active Download
117 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 02/09/2559 - active Download
118 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Chengdu University Chengdu University Rambhai Barni Rajabhat University 5 21/12/2559 - inactive Download
119 A Collaboration agreement between Confucius Institute at Burapha University and Faculty of Humanities and Social Sciences of Rambhai Barni Rajabhat University Confucius Institute at Burapha University คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 27/04/2560 - inactive Download
120 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 03/06/2560 - active Download
121 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 4 10/08/2560 - inactive Download
122 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับเรือนจําจังหวัดจันทบุรี และสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เรือนจําจังหวัดจันทบุรี และสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 14/09/2560 - active Download
123 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 21/09/2560 26/03/2565 active Download
124 Memorandum of Understanding between Rajabhat University Network and National Pingtung University, Taiwan National Pingtung University, Taiwan Rambhai Barni Rajabhat University 5 21/12/2560 - active Download
125 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Chengdu Vocational & Technical College of Industry Chengdu Vocational & Technical College of Industry มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 10/01/2561 - active Download
126 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Chengdu Rong Bao Biological Science and Technology Development Co., Ltd. Chengdu Rong Bao Biological Science and Technology Development Co., Ltd. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 12/01/2561 - active Download
127 ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1 30/01/2561 30/01/2562 inactive Download
128 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 22/02/2562 - active Download
129 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันการศึกษา และองค์กรแนวร่วมการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 05/03/2561 - active Download
130 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารการใช้น้ำชลประทานอย่างมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ตําบลวังหว้า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สํานักงานชลประทานที่ 9, อบต.วังหว้า, กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลวังหว้า 2556/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 28/03/2561 - active Download
131 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 11/04/2561 - active Download
132 Memorandum of Agreement between Faculty of Social Sciences and Humanities, Royal University of Phnom Penh and Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University Royal University of Phnom Penh มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 26/06/2561 - active Download
133 Memorandum of Understanding between Rambhai Barni Rajabhat University and Polus International College, China Polus International College, China มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 01/05/2561 - active Download
134 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสํานักงานศาลปกครอง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สํานักงานศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10 04/05/2561 - active Download
135 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ startup และ SMEs ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 11/05/2561 - active Download
136 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างมรภ.เชียงราย มรภ.เชียงใหม่ มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.นครสวรรค์ มรภ.รําไพพรรณี และมรภ.ลําปาง มรภ.เชียงราย, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.นครศรีธรรมราช, มรภ.นครสวรรค์ และมรภ.ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 6 16/05/2561 - active Download
137 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน มูลนิธิภูมิพลังพลังงานสะอาด กับมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 14/06/2561 - active Download
138 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (green youth) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2 08/09/2561 - inactive Download
139 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ krungthai digital platform ในโครงการ RBRU smart university ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 16/11/2561 - active Download
140 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 13/12/2561 - inactive Download
141 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับวิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 04/03/2562 - active Download
142 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ Pu'er University Pu'er University โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 17/03/2562 - active Download
143 บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 23/04/2562 - active Download
144 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและ Youngstown State University Youngstown State University, U.S.A. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 3 23/09/2562 31/12/2565 active Download
145 บันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เพื่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (โครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า (องค์กรสาธารณประโยชน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15 21/11/2562 - active Download
146 Memorandum of Understanding between Royal University of Phnom Penh Phnom Penh,Cambodia and Rambhai Barni Rajabhat University Royal University of Phnom Penh โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 5 25/02/2563 - active Download
147 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05/03/2563 - active Download
148 ส่งมอบทรัพย์สินให้แด่ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ วังสวนบ้านแก้ว เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ บริษัท ถนัดศรี แอนด์ ซัน คอนซัลติ้ง จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย) 22/05/2563 - active Download
149 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และพืชกระท่อม เพื่อการเกษตรกรรม และประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัท ปานะโอสถ จํากัด บริษัท หวนจียีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 5 02/08/2562 - active Download